Radtour Westsahara/gpx

Aus Wikivoyage

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">

<metadata>
 <name>Radtour Westsahara</name>
 <author>
  <name>Alexander Leisser</name>
 </author>
 <copyright author="Alexander Leisser">
  <year>2016</year>
  <license>CC-BY-SA 3.0</license>
 </copyright>
</metadata>


<trk>

 <name>Guelmin-Tan Tan</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="28.9868" lon="-10.0583"><name>Guelmin</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.9192" lon="-10.1513"><name>Brücke</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.8536" lon="-10.2151"></trkpt>
   <trkpt lat="28.83335" lon="-10.256567"><name>Cafe Blue House</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.8135" lon="-10.3575"><name>Abzw Ait Yassine</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.8191" lon="-10.3847"></trkpt>
   <trkpt lat="28.8069" lon="-10.4059"><name>Abzw Labyar</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.7113" lon="-10.5228"></trkpt>
   <trkpt lat="28.66815" lon="-10.6362"><name>Rass Oumlil</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.6620" lon="-10.6933"></trkpt>
   <trkpt lat="28.6281" lon="-10.7712"></trkpt>
   <trkpt lat="28.6228" lon="-10.7727"></trkpt>
   <trkpt lat="28.6212" lon="-10.7808"></trkpt>
   <trkpt lat="28.6263" lon="-10.7820"></trkpt>
   <trkpt lat="28.6264" lon="-10.8248"></trkpt>
   <trkpt lat="28.5959" lon="-10.8569"></trkpt>
   <trkpt lat="28.5680" lon="-10.8888"></trkpt>
   <trkpt lat="28.5618" lon="-10.9147"></trkpt>
   <trkpt lat="28.5514" lon="-10.9298"></trkpt>
   <trkpt lat="28.5279" lon="-10.9470"><name>Querung des Oued Draa</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.5246" lon="-10.9539"></trkpt>
   <trkpt lat="28.5052" lon="-10.9608"></trkpt>
   <trkpt lat="28.4911" lon="-10.9829"></trkpt>
   <trkpt lat="28.4885" lon="-11.0077"></trkpt>
   <trkpt lat="28.4417" lon="-11.0481"></trkpt>
   <trkpt lat="28.4371" lon="-11.0981"><name>Tan Tan</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>Tan Tan-Tarfaya</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="28.4371" lon="-11.0981"><name>Tan Tan</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.4486" lon="-11.1119"></trkpt>
   <trkpt lat="28.4646" lon="-11.1469"><name>Abzw zum Flughafen</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.4664" lon="-11.1600"><name>Abzw R101 nach Smara</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.4665" lon="-11.1655"><name>Abzw Piste zum Mündung des Draa</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.4978" lon="-11.3308"><name>El Ouatia</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.2924" lon="-11.5296"><name>Oued Chibka</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.2498" lon="-11.6250"></trkpt>
   <trkpt lat="28.2534" lon="-11.6521"></trkpt>
   <trkpt lat="28.2029" lon="-11.7796"><name>Oued</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.1728" lon="-11.8698"><name>Oued Querung Tankstelle</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.107" lon="-12.038"><name>Teufelsloch</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.0945" lon="-12.0515"><name>Akhfenir</name></trkpt>
   <trkpt lat="28.0810" lon="-12.1049"></trkpt>
   <trkpt lat="28.0608" lon="-12.1620"></trkpt>
   <trkpt lat="28.0451" lon="-12.1804"></trkpt>
   <trkpt lat="28.0257" lon="-12.1897"></trkpt>
   <trkpt lat="28.0108" lon="-12.2243"></trkpt>
   <trkpt lat="28.0031" lon="-12.2452"></trkpt>
   <trkpt lat="27.9915" lon="-12.2602"></trkpt>
   <trkpt lat="27.9640" lon="-12.2708"></trkpt>
   <trkpt lat="27.9008" lon="-12.3301"></trkpt>
   <trkpt lat="27.8992" lon="-12.3497"></trkpt>
   <trkpt lat="27.9072" lon="-12.3639"></trkpt>
   <trkpt lat="27.9071" lon="-12.4065"></trkpt>
   <trkpt lat="27.9974" lon="-12.5461"></trkpt>
   <trkpt lat="27.987217" lon="-12.6167><name>Cafe</name></trkpt>
   <trkpt lat="27.9470" lon="-12.8856"><name>Kreuzung nach Tarfaya</name></trkpt>
   <trkpt lat="27.9388" lon="-12.9250"><name>Tarfaya</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>Tarfaya-El Aaiun</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="27.9388" lon="-12.9250"><name>Tarfaya</name></trkpt>
   <trkpt lat="27.6714" lon="-12.9559"><name>Tah</name></trkpt>
   <trkpt lat="27.1544" lon="-13.1971"><name>El Aaiun</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>El Aaiun-Boujdour</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="27.1775" lon="-13.3962"><name>Foum el Oued</name></trkpt>
   <trkpt lat="27.0951" lon="-13.4110"><name>El Marsa</name></trkpt>
   <trkpt lat="26.1250" lon="-14.4847"><name>Boujdour</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>Boujdour-Ad Dakhla</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="23.8923" lon="-15.6728"><name>Abzw Ad Dakhla</name></trkpt>
   <trkpt lat="23.694" lon="-15.943"><name>Ad Dakhla</name></trkpt>
  </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>Ad Dakhla-Kreuzung NDB NKC</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="22.0529" lon="-16.7509"><name>Barbas</name></trkpt>
   <trkpt lat="21.4269" lon="-16.9592"><name>Guerguerat</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>Kreuzung-NDB</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="21.2856" lon="-16.8917"><name>Kreuzung NDB NKC</name></trkpt>
   <trkpt lat="20.913" lon="-17.050"><name>NDB</name></trkpt>
 </trkseg>

<trk>

<trk>

 <name>Kreuzung-NKC</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="21.293" lon="-16.525"><name>Bou Lanouar</name></trkpt>
   <trkpt lat="18.081" lon="-15.975"><name>NKC</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>NKC-Rosso</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="16.510" lon="-15.812"><name>Rosso</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

<trk>

 <name>Rosso-Saint Louis</name>
 <trkseg>
   <trkpt lat="16.4581" lon="-15.8019"><name>Abzw Richard Toll</name></trkpt>
   <trkpt lat="16.465" lon="-15.692"><name>Richard Toll</name></trkpt>
   <trkpt lat="16.2793" lon="-16.1398"><name>Ross Bethio</name></trkpt>
   <trkpt lat="16.0257" lon="-16.5048"><name>Saint Louis</name></trkpt>
 </trkseg>

</trk>

</gpx>